Aarhus Universitets segl

Ny forskningsmission, AgriFoodTure, støtter op om fælles vision for fremti-dens landbrugs- og fødevareproduktion.

Innovationsfonden har bevilliget 201 mio. kr. til en ny stor forskningsmission, AgriFoodTure. AgriFoodTure er et bredt funderet forsknings- og innovationspartnerskab mellem blandt andre universiteter, erhverv, videns- og innovationsinstitutioner, der skal støtte op om en fælles vision for den danske landbrugs- og fødevareproduktion i fremtiden.

Foto: Colourbox

I 2021 afsatte Regeringen og Folketinget 700 mio. kr. til investeringer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber for at nå Danmarks ambitiøse klimamål om henholdsvis 70 pct. reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Innovationsfonden udmønter investeringerne i fire partnerskaber, hvoraf AgriFoodTure er det første.

”Det er afgørende, at vi får sat skub i den grønne omstilling af landbruget. Med stigende befolkningsvækst i verden vil behovet for fødevarer kun stige. I Danmark har vi allerede rigtig gode forudsætninger for at drive bæredygtige landbrug, men hvis vi for alvor skal i mål med de ambitiøse og nødvendige CO2-reduktioner, vi har besluttet politisk, skal vi tænke nyt og udvikle nye, banebrydende, grønne teknologier. Det kræver, at vi får samlet de stærkeste aktører på området. Både for at omstille vores eget landbrug og for at inspirere resten af verden til det samme ved at eksportere de danske, grønne løsninger,” siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen. 

Danmark skal være verdensledende

AgriFoodTure er et bredt funderet partnerskab som forener universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV’er og store, nationale som internationale virksomheder, civilsamfundsaktører og myndigheder om en fælles vision for den danske landbrugs- og fødevareproduktion.

Visionen er, at Danmark skal blive verdensledende inden for innovativ og disruptiv grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen. På Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet glæder man sig over det nye partnerskab, der støtter fint op om de visioner, som AU har for fødevareområdet:

”På Faculty of Technical Sciences ligger det helt i tråd med den forskning, som vores forskningscenter AU Viborg i Foulum er internationalt anerkendt for. Det er helt afgørende, at vi fortsat er førende i Danmark i forhold til at udvikle nye, grønne løsninger til landbruget og sikre fremtidens bæredygtige fødevareproduktion med fokus på sundhed og velfærd for mennesker og dyr. Samtidig vil universiteterne gennem det nye forskningscenter START kunne sikre, at der kan udvikles løsninger, som også kan skabe grønne løsninger på længere sigt inden for hele fødevaresystemet”, siger Kurt Nielsen, der er prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences.

Målet er, at AgriFoodTure skal bidrage til at udvikle nye og banebrydende løsninger og teknologier, som ud over at bidrage til at nå Danmarks klimamål også skal udbredes globalt. Ambitionen er derfor, at den grønne omstilling af dansk landbrug skal skabe nye eksportmuligheder og flere arbejdspladser nationalt samtidig med at bevare en stærk fødevareproduktion i Danmark.

”Det er en stor bedrift at få samlet alle de mange aktører fra branchen om en fælles vision om for alvor at ville transformere fødevare- og landbrugsområdet. Udgangspunktet er forskning, men med stor vægt på at få implementeret den nye viden og de nye løsninger – blandt andet ved at involvere både små og store virksomheder. Ligesom myndighederne kommer til at spille en rolle i, at ambitionerne indfris. Innovationsfonden har store forventninger og vil følge missionen tæt,” siger forperson for Innovationsfonden, Anders Eldrup.

Skal accelerere den grønne omstilling igennem partnerskaber

Landbrugs- og fødevaresektoren har et mål om at reducere, hvad der svarer til 35% af Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser for at blive klimaneutralt i 2050. Den grønne omstilling af landbruget og fødevareproduktionen er derfor en meget stor og kompleks opgave, som kun kan løses i partnerskaber og med bred samfundsmæssig opbakning.

AgriFoodTure skal være den platform, som skaber rammerne for at flere nye partnerskaber og tværgående samarbejder med aktører fra hele værdikæden kan blomstre og herigennem accelerere den grønne omstilling. Foreløbigt er der over 40 partnere involveret i missionen.

”AgriFoodTure er et meget stærkt partnerskab, fordi vi samler industrien, den akademiske verden, civilsamfundet og myndigheder om en fælles vision. Vores vurdering er, at den grønne omstilling af landbruget og fødevareproduktionen i Danmark kræver en forsknings- og innovationsinvestering på omkring 300 mio. kr. årligt frem mod 2030. Vi får derfor brug for endnu flere partnere og finansiering for at nå vores fælles mål, og derfor inviterer vi alle interesserede til at deltage i partnerskabet,” siger Peder Tuborgh, bestyrelsesformand for AgriFoodTure og CEO i Arla Foods Amba.

FAKTA

  • AgriFoodTure er et bredt funderet partnerskab, som forener universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV’er og store, nationale som internationale virksomheder, civilsamfundsaktører og myndigheder om en fælles vision for den grønne omstilling af den danske landbrugs- og fødevaresektor. Innovationsfonden har i april 2022 bevilliget 201 mio. kr. til AgriFoodTure-partnerskabet.
  • AgriFoodTure er resultatet af et fælles Roadmap, som ca. 300 forskere og eksperter fra alle danske universiteter og adskillige udviklingsorganisationer i den danske fødevareklynge skrev og indsendte i forbindelse med Innovationsfondens Innomission 3 call i april 2021.
  • AgriFoodTure har til formål at levere og implementere viden og resultater genereret fra partnerskabets projekter og aktiviteter, som samlet set bidrager til landbrug- og fødevaresektorens grønne transformation og de ambitiøse klimamålsætninger.
  • AgriFoodTure har for nuværende 41 partnere, der består af virksomheder, organisationer, universiteter og vidensinstitutioner. Det er et klart mål, at partnerkredsen løbende udvides, ligesom fundraising fra nationale og internationale fonde, private finansieringskilder mv. skal øge partnerskabets samlede budget betydeligt.
  • AgriFoodTure ledes af en interim Board of Directors med Peder Tuborgh, CEO for Arla Foods som formand. I slutningen af maj måned afholder AgriFoodTure sin ekstraordinære generalforsamling, hvor den endelige Board of Directors vælges.
  • I løbet af 2022 ansættes en Mission Director, og for nuværende fungerer Lisbeth Henricksen, Director of Innovation i SEGES Innovation, som interim Mission Director.