Aarhus Universitets segl

Hvad er forskningsbaseret myndighedsbetjening?

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening sikrer at myndighederne har adgang til forskningsbaseret viden til støtte for beslutninger og forvaltninger. Et grundprincip i betjeningen er, at der er armslængde mellem forskningsfagligheden og myndighederne.

Forskning sikrer kvalitet

Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den forskningsbaserede rådgivning og den forskning, som rådgivningen bygger på. Som udgangspunkt er alle kerneopgaver på et universitet forskningsbaserede, og for at kunne levere kvalificeret myndighedsrådgivning skal universitetet have videnskabelig kompetence på området og kunne efterleve myndighedernes forventninger om relevans, form og rettidighed i rådgivningen. Forskningen skaber med andre ord det nødvendige grundlag for højtkvalificeret myndighedsrådgivning.

Al offentlig forskning og myndighedsrådgivning mv. skal være frit tilgængelig, og universiteterne har både ret og pligt til at publicere resultaterne. Forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed er grundlæggende principper, som universiteterne værner om, også i forbindelse med varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Respekt og forståelse mellem parterne

Der skal være tydelig adskillelse mellem den forskningsfaglige vurdering og rådgivning og den senere beslutningsproces og håndtering af forvaltningsopgaven, som er placeret hos politikere og myndigheder. For at dette ”armslængde-princip” ikke kommer til at stå i vejen for et velfungerende samarbejde omkring myndighedsrådgivning, kræves en gensidig erkendelse af hinandens virkelighed:

 • Respekt og forståelse for Folketingets, regeringens og dermed embedsværkets behov for hurtige, præcise bidrag af høj kvalitet angående ofte meget komplekse og komplicerede problemstillinger og behov for kontinuitet i forhold til både samfundsvæsentlige forskningstemaer og tidligere rådgivning på området.
 • Respekt og forståelse for universitetets og den enkelte forskers mål om forskningsmæssig kvalitet, publikationer og stor faglig integritet.

Stor faglig bredde på Technical Sciences

Technical Sciences forskningsbaserede rådgivning og monitering dækker et bredt spektrum af ydelser med bidrag fra en lang række fagmiljøer.

Rådgivningsopgaver af kortere eller mellemlang karakter:

 • akutte ad hoc-opgaver
 • faglige indspil i forbindelse med lovforberedende arbejde
 • diverse udredninger og evalueringer

Løbende rådgivning af længerevarende eller mere fast karakter, herunder:

 • overvågnings-, data- og kortlægningsopgaver
 • fastlæggelse af gødningsnormer
 • miljøtilstandsvurderinger
 • risikovurderinger
 • analyse- og udviklingsopgaver
 • deltagelse i udvalg
 • ekspertgrupper
 • internationalt arbejde