Aarhus Universitets segl

Opfølgning på kritik af rapporten om ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning”

Rektor Brian Bech Nielsen har bedt Science and Technology om at undersøge sagen om rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning” til bunds og drage de nødvendige konsekvenser. Forløbet omkring rapporten har været stærkt kritisabelt. Der har ikke været den nødvendige armslængde til eksterne interessenter, hvilket sætter spørgsmålstegn ved universitetets uafhængighed og integritet. Dette er helt uacceptabelt.

Foto: Lars Kruse, AU Foto
Foto: Lars Kruse, AU Foto

”Undersøgelsen er ikke tilendebragt, men selv om vi afventer den, er der ingen tvivl om, hvor hovedansvaret for at sikre uafhængighed og armslængde i rapporten ligger. For uagtet at den er udgivet som en DCA-rapport, så er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde. Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten. Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad”, siger dekan Lars Henrik Andersen.

Institutleder Erik Steen Kristensen, Institut for Agroøkologi, har efter aftale valgt at trække sig fra posten som institutleder og forlader Aarhus Universitet. Dekan Lars Henrik Andersen har konstitueret professor Jørgen E. Olesen som institutleder frem til 31. marts 2020.

Opdateret kvalitetsikringssystem

I kølvandet på undersøgelsen af forskningsfriheden på Aarhus Universitet ved udgangen af sidste år har universitetet besluttet en række tiltag. Fakultetsledelsen på Science and Technology har således i foråret vedtaget et opdateret kvalitetssikringssystem, der understøtter universitetets retningslinjer på området og nu er klar til implementering

”Jeg har bedt prodekan Kurt Nielsen, der har det overordnede kvalitetsansvar for myndigheds- og erhvervsområdet, sikre, at de relevante ledere og medarbejdere bliver grundigt informerede om kvalitetssystemet, samt om at de gældende retningslinjer for samarbejde med virksomheder og erhverv skal efterleves fuldt ud”, siger dekan Lars Henrik Andersen.

Obligatoriske kurser og undersøgelse af tidligere rapporter

Rektor har diskuteret sagen indgående med dekanen, og på den baggrund har de besluttet, at alle DCA-rapporter baseret på samarbejder med private virksomheder og interesseorganisationer inden for de seneste 5 år skal gennemgås på dekanats- eller universitetsniveau med henblik på at afklare eventuelle problematiske forhold.  

Det er desuden besluttet, at der fremover vil blive afholdt obligatoriske kurser for medarbejdere i universitetets retningslinjer for god forskningsskik, god formidlingspraksis og god praksis for samarbejde med eksterne parter.   

Dekanen har endelig udtrykt kraftig kritik af utilstrækkelig kvalitetssikring over for Niels Halberg, direktør for DCA, der står som udgiver af rapporten. Direktøren har taget kritikken til efterretning, og han beklager stærkt forløbet.

”Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde. Der må ikke kunne rejses tvivl om troværdigheden af DCA’s rapporter og den forskning, som rapporterne formidler. Derfor vil jeg straks gå vores procedurer grundigt igennem og rette op på forholdene hvor det er påkrævet.  Ansvarsfordelingen mellem instituttet og DCA skal være fuldstændig klar, så vores rapporter lever op til universitetets retningslinjer”, siger Niels Halberg.

DCA har 2. september sammen med forskerne bag rapporten om ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning” besluttet at trække den tilbage, da den ikke lever op til kravene om uafhængighed. Rapportens faglige indhold vil blive sendt til uafhængig international bedømmelse ved peer review.

Læs: DCA trækker oksekødsrapport tilbage