Aarhus Universitets segl

Levering af data berettiger ikke til medforfatterskab

I forbindelse med den såkaldte oksekødssag tog TECH allerede i 2019 en række initiativer, som skal sikre ansvarlig forskningspraksis. En intern rapport fra Danish Crown udarbejdet af Kammeradvokaten giver ikke anledning til ændring af fakultetets retningslinjer.

Dagbladet Information og andre medier har de seneste dage bragt artikler om Aarhus Universitets samarbejde med virksomheden Danish Crown.

Artiklerne tager udgangspunkt i, at Danish Crown i 2019 i forbindelse med den såkaldte oksekødssag bad Kammeradvokaten til at gennemgå virksomhedens egen ageren i sagen. På baggrund af undersøgelsen udarbejdede Kammeradvokaten en intern rapport, og ifølge medierne er det her angivet, at medarbejdere fra Danish Crown burde have været medforfattere på rapporter, som er udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet (AU) i forbindelse med samarbejdsprojektet med Danish Crown.

AU har aldrig fået kammeradvokatens rapport, og kender derfor ikke Kammeradvokatens begrundelse.

-          På det foreliggende grundlag og ud fra de kriterier, vi bruger, mener vi ikke, at medarbejdere fra Danish Crown skulle have været medforfattere, siger institutleder Jørgen E. Olesen, som i dag leder Institut for Agroøkologi, hvor de pågældende rapporter blev udarbejdet.

Kriterierne for forfatterskab kan findes i Danish Code of Conduct for Research Integrity, som bygger på de såkaldte Vancouver rules, der er den internationale standard på området.

Alle rapporter er gennemgået

I forlængelse af oksekødssagen gennemgik AU i efteråret 2019 alle DCA rapporter fem år tilbage. Hvor der var manglende deklarering, er det efterfølgende blevet angivet, hvad eksterne samarbejdspartnere havde bidraget med.

Ifølge Jørgen E. Olesen viste gennemgangen, at bidragene fra Danish Crown ikke berettigede til medforfatterskab.

Virksomheden havde bidraget med data til de omtalte rapporter og det berettiger ikke til medforfatterskab, fastholder Jørgen E. Olesen. Desuden havde Danish Crown mulighed for at kommentere på rapporten. Kommentarerne handlede ikke om at ændre resultater eller konklusioner og var overvejende forslag til at gøre teksten lettere forståelig. Et sådant input giver heller ikke anledning til medforfatterskab.

Tiltag for ansvarlig forskningspraksis

Ifølge Jørgen E. Olesen er der nu ryddet op på området. Han peger på, at Tech-fakultetet har gennemført følgende tiltag:

  1. Alle kontrakter med involvering af virksomheder og myndigheder er gennemgået og det er sikret at der er fornøden armslængde og gennemsigtighed.
  2. Der er gennemført regler for journalisering af relevant kommunikation i projekter og med myndigheder, virksomheder, medier og borgere, således at der hurtigt kan responderes på aktindsigter.
  3. På DCA-området er det vedtaget, at alt forskningsmæssigt arbejde med primærdata og metoder skal publiceres i internationalt peer reviewede artikler.
  4. Som det første danske universitet har AU indført et ISO-certificeret kvalitetsledelsessystem, som omfatter al rådgivning af myndigheder og virksomheder. Det sikrer transparens, armslængde, integritet og kvalitet af arbejdet. Det indebærer også at denne type arbejde inden for en kort periode vil blive offentliggjort på AU’s hjemmeside.
  5. Al involvering med samarbejdspartere og interessenter deklareres tydeligt.
  6. Der udarbejdes nyheder om færdiggjort forsknings- og rådgivningsarbejde med deklarering af alle interesser. Se www.dca.au.dk.   
  7. Der holdes årlige seminarer/workshops om forskningsintegritet for alle videnskabelig medarbejdere.
  8. Tech fakultetet har etableret en portal for Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed hvor medarbejderne bl.a. kan finde vejledning og retningslinjer for samarbejde med eksterne parter. Portalens indhold afspejler Aarhus Universitets Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter, der igen afspejler Danske Universiteters Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning.    

Resultater skal publiceres i videnskabelige tidsskrifter

Jørgen E. Olesen gør endvidere opmærksom på at resultaterne fra oksekødsrapporten er publicerede i et internationalt videnskabeligt tidsskrift. Og det kritiske, anonyme peer-review gav ikke forslag til ændring i metoder, resultater eller konklusioner. Se Oksekøds betydning for klima, arealforbrug og ernæring

-          Det er en praksis, som vi også anvender i vores igangværende samarbejde med både Danish Crown og andre virksomheder, siger Jørgen E. Olesen.

Forskere fra Institut fra Agroøkologi anvender f.eks. data fra Danish Crown til at udvikle modeller til beregning af klimabelastning fra grisekød. Det sker i projekter, som er finansieret at GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) og af Danish Crown. Forskningssamarbejder som disse mellem universiteter og virksomheder er afgørende for virksomhedernes udvikling og for den presserende grønne omstilling.

Det aktuelle samarbejde indebærer, at virksomheden får udviklet det faglige og tekniske grundlag for at reducere klima- og miljøbelastningen fra grisekød både primærproducenter og slagterier. Samtidig gør forskningen det muligt at beregne kødprodukternes klima- og miljøbelastning ud fra aktuelle produktionsdata.

Danish Crown har bl.a. anvendt tal fra AU i en kampagne, som er blevet beskyldt for at ”hvidvaske” grisekød.

I den forbindelse er det vigtigt for projektets transparens, at forskningssamarbejdet med Danish Crown synliggøres, og at forskningsresultaterne gennemgår et videnskabeligt review, påpeger Jørgen E. Olesen. Dette sikrer den fornødne kvalitet af forskningen, og i disse sammenhænge skal finansiering og bidrag fra interessenter naturligvis deklareres.

Vidensyntese om LCA metoder

I forbindelse med AU’s offentliggørelse af resultater for livscyklus vurderinger (LCA) af bl.a. oksekød og svinekød har der været kritik af metodevalget. Forskerne bruger metoder, som er internationalt anerkendte, hvilket sikrer at metoder og resultater holder vand, når de kommer i kritisk peer-review i forbindelse med udgivelse i videnskabelige artikler.

Der arbejdes i øjeblikket i regi af AU/Techs myndighedsaftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på en vidensyntese om fordele og ulemper ved forskellige metoder til livscyklusvurdering. Når første udkast til rapporten foreligger, bliver den efter aftale med Fødevareministeriet sendt til kommentering blandt interessenter. Rapporten forventes udgivet i efteråret.

 Yderligere oplysninger

Professor og institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Email: jeo@agro.au.dk. Tel: +45 4082 1659