Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Ecoscience DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Marsvinebestanden i de indre danske farvande optælles

En større optælling af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø - kaldet MiniSCANS II – er fuld i gang. Formålet er at estimere det totale bestandsantal samt fordelingen af marsvin i dette område.

Link til foto
Det danske flyteam foran optællingsflyet: et VulcanAir P-68 Observer med boblevinduer. Under hver optælling bliver der taget forholdsregler ift COVID-19. Fra venstre: Line Kyhn, Signe Sveegaard og Jeppe Dalgaard Balle. (Fotograf: Steffen Kristensen, Bioflight.)
Link til foto
Studieområdet i MiniSCANS II optællingen, der skal estimere bestandsantallet for og udbredelsen af marsvinebestanden i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø.

Marsvinet er Danmarks mindste og mest talrige hval, men er meget sky af natur, hvilket gør det svært at følge dyrets adfærd.  Derfor er danske og tyske forskere gået sammen i dette flyoptællingsprojekt, hvor der flyves i planlagte transekter for at estimere bestandsstørrelsen.

”Marsvin er små, sky og meget mobile havpattedyr og er derfor ikke så nemme at tælle. Bestandens home range dækker over flere landes havterritorier, og derfor er det rigtig vigtigt med disse internationale samarbejder. Derfor samarbejder vi med forskere fra Tyskland for at gennemføre en optælling fra fly, hvor vi overflyver i alt ti sektioner og observerer dyrene i deres habitater. Det er den bedste måde at få et konkret og reelt billede af bestandsstørrelsen, men det bliver selvfølgelig ikke mere end et estimat,” forklarer Signe Sveegaard, seniorrådgiver i Institut for Bioscience.

Et dansk team og to tyske teams skal dække de ti optællingsoprådet fra tre fly. Området på i alt 43.000 km2 omfatter det anbefalede forvaltningsområde for denne bestand og inkluderer dermed færrest mulige marsvin fra nabobestandene i hhv Østersøen og Nordsøen/Skagerrak.

Optællingerne kan kun udføres under gunstige vejrforhold, da de små og hurtige dyr er svære at få øje på, hvis der er for store bølger. De første seks områder er allerede blevet dækket med succes i slutningen af ??juni, og MiniSCANS II forventes at være færdig i midten af ??juli.

To marsvinebestande

Bestanden i Østersøen er opdelt i to bestande, hvor den ene - kaldet bælthavsbestanden - opholder sig i Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø, mens den anden lever i den indre Østersø. Populationerne er genetisk adskilt fra hinanden og varierer i antal: Det seneste estimat for bælthavsbestanden er fra 2016, hvor der blev estimeret ca. 42.000 dyr.

Dette er sammenligneligt med et tidligere estimat fra 2012 på ca. 40.000 dyr og bestanden anses derfor for rimelig stabil. Bestanden i den indre Østersø er i skærende kontrast meget mindre: sandsynligvis med færre end 500 dyr og vurderet som 'kritisk truet' på IUCN's (International Union for the Conservation of Nature) rødliste over truede arter.

Marsvin er særligt sårbare over for menneskeskabte forstyrrelser, såsom undervandsstøj og havforurening, men den største trussel mod marsvin i Østersøen antages at være bifangst i fiskegarn. Derfor er nøjagtige og pålidelige estimater af deres bestandsstørrelser nødvendige for en effektiv beskyttelse og forvaltning.

Optællingen er finansieret af de tre lande der omgiver udbredelsen af denne bestand, nemlig Danmark, Tyskland og Sverige og udføres i et trilateralt samarbejde mellem Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW), University of Veterinary Medicine Hannover, og det svenske Museum of Natural History i Stokholm.

Resultaterne af optællingen vil endvidere indgå som en del af de tre lands forpligtigelser til at overvåge og rapportere om status for småhvaler i henhold til EU's Havstrategirammedirektiv og Habitatdirektiv.

Kontakt:

Seniorrådgiver Signe Sveegaard,
Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 28951664
Email: ssv@bios.au.dk