Aarhus Universitets segl

Mere metan fra kvæggylle end hidtil rapporteret

Gylle fra dansk kvæg udleder mere metan, end forskerne hidtil har rapporteret til FN. Hvis gyllen fremover i øget omfang anvendes til biogas kan det paradoksalt nok vise sig at give gevinster på landbrugets klimaregnskab.

Metan er en særdeles potent drivhusgas, hvor ét ton metan svarer til 25 ton CO2. Derfor indgår metan som en vigtig del af det nationale klimaregnskab, og det skal nu justeres.

Nye beregninger fra Aarhus Universitet viser, at estimatet for den samlede udledning af metan fra kvæggylle skal opjusteres med, hvad der svarer til 293 kt CO2 (2017), svarende til en 16% højere metanudledning fra husdyrgødning. Det svarer igen til en landbrugssektorens samlede udledninger er 2,7% højere end hidtil beregnet.

DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet indrapporterer på Danmarks vegne estimater for udledningen af klimagasser herunder metan fra husdyrgødning til EU Kommissionen og FN’s klimakonvention (UNFCCC).

I retningslinjerne for rapportering henvises til FN’s klimapanel (IPCC) for tekniske anvisninger. IPCC angiver flere metoder til opgørelse af metanudledningen fra husdyrgødning. En af disse metoder knyttes til betydningen af den lokale årsmiddeltemperatur for den konkrete metanudledning. Men det er altid en mulighed at man i de enkelte lande opgør landets emission af klimagasser, herunder metan fra gylle, med bedre og mere nøjagtige metoder end standardmetoderne, hvis sådanne kan dokumenteres fx ved målinger.

Siden 2016 har forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet arbejdet med en ny forbedret regnemodel for metan fra gylle, som trods fortsatte usikkerheder om estimaterne giver et bedre billede end IPCC’s standardmetode af, hvor meget metan der udledes fra dansk gyllehåndtering. Der er dog store usikkerheder i estimaterne, fordi kilderne er mange, forskelligartede og vanskelige at måle. Hidtil har disse estimater ikke været opgjort med alle justeringer i Danmarks indrapportering til FN’s klimakonvention, som Aarhus Universitet står for.

”Opdateringen af beregningerne har ført til korrektion af metanudledningen fra kvæggylle. Vores lokale estimater giver trods fortsatte betydelige usikkerheder et mere retvisende billede af metanudledningen, herunder effekten af håndtering og behandlingsteknologier”, siger Jørgen E. Olesen.

Nye forskningsprojekter med dansk og udenlandsk deltagelse forventes i løbet af de næste par år at give mere præcis viden om den bedste beregningsmetode og effekter af gødningshåndtering for at mindske udslip af drivhusgasser. Disse resultater vil løbende blive indarbejdet i Danmarks nationale emissionsopgørelser af forskere fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Biogasløsninger kan blive mere værdifulde

Forskere fra Aarhus Universitet vil nu revidere deres beregninger af forskellige klimatiltag i landbruget, og især betydningen af en øget anvendelse af biogas står højt på dagsordenen, som mulig metode til at reducere metanudledninger.

Biogas består hovedsageligt af metan og kuldioxid og afgasning af kvæggyllen reducerer metanudledninger fra lagring af gyllen. Øget produktion af biogas kan dermed bidrage til en større, samlet reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget.

Effekten af en række initiativer til reduktion af klimagasser fra husdyrholdet skal derfor genberegnes, og med den nye emissionsberegning for kvæggylle vil der kunne hentes større emissionsreduktioner.

DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer har i denne forbindelse udgivet ”Redegørelse omkring forventede justeringer i beregning af metanemission fra husdyrgødning” som kan læses her.

For yderligere oplysninger vedrørende landbrugets emissioner af drivhusgasser:
Institutleder professor Jørgen E. Olesen,
Institut for Agroøkologi,
jeo@agro.au.dk,
+45 40821659.

For yderligere oplysninger vedrørende de nationale opgørelser af drivhusgasser:
Chefkonsulent Ole-Kenneth Nielsen,
Institut for Miljøvidenskab,
okn@envs.au.dk,
+4587158478.