Aarhus Universitets segl

Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM Fonden vil sammen med topforsker Klaus Butterbach-Bahl etablere et banebrydende forskningscenter kaldet Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT).

Foto: Jens Bonderup Kjeldsen
Klaus Butterbach-Bahl er leder for det nye pionercenter (Foto: Camilla Brodam)

Det kræver grundlæggende og detaljeret viden, hvis vi skal nå målene for den grønne omstilling af landbruget. Der er behov for en viden om, hvilke effektive muligheder der er for at afbøde drivhusgasudledning fra ikke bare den enkelte landbrugsbedrift, men også fra det samlede landskab. Her spiller en effektiv målretning af indsatserne en meget vigtig rolle. Udviklingen af sådanne tiltag kræver imidlertid forskning og finansiering. Derfor er fem af Danmarks største fonde gået sammen om finansieringen af et nyt forskningscenter, der netop har grøn omstilling af landbruget som hovedfokus. Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures eller i folkemunde Land-CRAFT har til formål at udvikle grundlæggende forskningsbaserede løsninger til den grønne omstilling i landbruget.

”For at få mest muligt ud vores landbrugsjord og mindske belastningen på vores biodiversitet og klima skal vi lave en markant ændring i tilgangen til vores landbrug. Til det har vi brug for ny tværfaglig viden om, hvordan vi bedst og mest præcist udnytter og dyrker vores samlede landbrugsareal. Den viden skal Land-CRAFT hjælpe med at levere,” siger Claus Felby, Senior Vice President med ansvar for bioteknologi, Novo Nordisk Fonden.

Centeret etableres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet, og det er en del af et nationalt initiativ til etablering af pionercentre inden for vigtige forskningsområder. Centret vil også inddrage forskere fra Karlsruhe Institute of Technologi i Tyskland og Colorado State University i USA. De fem fonde bevilger i alt op til 240 millioner kroner til Land-CRAFT-initiativet.

Diversitet gennem samarbejde

”Den grønne omstilling af landbruget kræver betydelige reduktioner af miljø- og klimabelastningen, men skal på samme tid også sikre mad til flere mennesker. Dette kan kun lykkes, hvis vi bedre forstår de processer, der betinger udledninger, og hvordan de spiller sammen i en landskabsmæssig sammenhæng,” siger institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Institut fra Agroøkologi vil sammen med Institut for Biologi også ved Aarhus Universitet være en del af det nye center sammen med institutter ved Københavns Universitet.

”Det er helt afgørende, at vi får en bedre forståelse af samspillet mellem landbrug og natur, så vi kan få et mere bæredygtigt landbrug, mens vi på samme tid genskaber noget af den natur og biodiversitet, der er forsvundet,” forklarer Hans Brix, institutleder for Institut for Biologi.

For at opnå en bedre forståelse er det vigtigt at inddrage forskellige forskningsdiscipliner og forståelser – med udgangspunkt i Aarhus Universitets og Københavns Universitets fælles erfaringer og kapacitet er det netop en af forcerne ved det nye center.

”Aarhus Universitet har solide rødder inden for klassisk landbrugsforskning, mens Københavns Universitet tilfører supplerende kompetencer til avanceret procesviden. Det skaber en mangfoldighed at samle forskere fra forskellige universiteter, forskellige traditioner og forskellige ekspertiseområder, og det giver de bedst mulige resultater,” siger professor Per Lennart Ambus fra Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning ved Københavns Universitet.

Støtter den grønne omstilling

Land-CRAFT-centeret vil understøtte den grønne omstilling af landbruget ved at etablere den nødvendige grundlæggende og tværfaglige forståelse af de processer, der påvirker landbrugsproduktionen og de tilhørende miljø- (f.eks. udvaskning af kvælstof), klima- (udledning af drivhusgasser) og biodiversitetspåvirkninger. Centret vil især nå disse mål ved at se på ændringer i landbrugspraksis påvirker næringsstof- og drivhusgasstrømmene i landskabet. Med en kombination af lokale observationer, remote sensing og modelleringsværktøjer vil man identificere agroøkologiske tilgange til at mindske klimabelastningen, samt tilpasse fødevare- og landbrugssystemer til ændringerne i klimaet. Målet er at mindske drivhusgasemissioner, genoprette økosystemernes sundhed og samtidig øge landbrugets produktivitet. Særligt fokus vil være på forståelse og kortlægning af kulstof- og kvælstofbalancer i landbrugslandskaber og de tilhørende udledninger af lattergas og udvaskning af kvælstof, de to vigtigste miljøpåvirkninger forbundet med landbrugets kvælstofanvendelse.

”Den grønne omstilling kræver ikke alene en reduceret udledning af drivhusgasser og øget kulstoflagring i jorden, den kræver også nye og ændrede krav til landbrugsproduktion af fødevarer og biomasse. At opnå alt dette på én gang er en kompleks, udfordrende og ambitiøs opgave. Land-CRAFT vil levere vigtig viden og forståelse for denne presserende del af den grønne omstilling,” siger professor Claus Beier, leder af Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning ved Københavns Universitet.

Top-forsker ved roret

Professor Klaus Butterbach-Bahl kommer fra en stilling som leder af afdelingen for terrestrisk biogeokemi ved Institut for Meteorologi, Atmosfærisk Miljøforskning ved Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland, og han vil tage roret som leder af centeret. Han er højt anerkendt for sin forskning i biogeokemi af både naturlige og forvaltede økosystemer, og han har været en førende drivkraft i udviklingen af en ​​forståelse af kvælstofkredsløbsprocesser, i forståelsen af lattergasemissioner fra jord til atmosfære, og hvordan man kan måle og modellere miljømæssige kvælstoftab og deres påvirkning af økosystemer på forskellige rumlige og tidsmæssige skalaer. Han har et omfattende internationalt netværk med projekter i hele verden. Han en således en af ​​de mest kompetente forskere i verden inden for de forskningsområder, der skal understøtte den grønne omstilling af landbrug og arealanvendelse, ikke kun i Danmark, men globalt.

"Hvis vi skal sikre den nødvendige omstilling af landbruget og sikre den miljømæssige bæredygtighed, så er der behov for at integrere procesviden om landbrugets miljøpåvirkninger med landskabsforvaltning. På samme tid er en tilpasning til fremtidens klimaændringer bydende nødvendig for fremtidens fødevaresikkerhed. Det er store udfordringer, og vi har kun kort tid til at løse dem, de kræver et center som Land-CRAFT. Centeret skaber unikke muligheder, da vi vil identificere og kvantificere de mange miljømæssige såvel som socioøkonomiske fordele forbundet med ændringen af landbrugspraksis for det enkelte landbrug og for det samlede landskab, og vi vil  have et specifikt fokus på landbrugets klimaaftryk," siger Klaus Butterbach-Bahl.

”Med Klaus Butterbach-Bahl i spidsen får vi nu etableret et tværvidenskabeligt center, hvor landets ypperste forskere indenfor landbrug, biologi og biokemi vil samarbejde og udnytte nye teknologier til at forstå, hvordan landbrug påvirker naturen, og hvordan vi i samspil kan få et mere bæredygtigt landbrug og mere natur og biodiversitet til glæde for alle,” siger Hans Brix.

Og der er store forventninger til det kommende pionercenter og betydningen, det vil få i forhold til den grønne omstilling.

”Jeg har meget store forventninger til det videnskabelige udbytte af dette center, som vil være det første i verden, der med udgangspunkt i de mest avancerede metoder vil afdække landbrugets bidrag til klima- og miljøpåvirkningen på tværs af discipliner,” siger Jørgen E. Olesen.

Yderligere information:

Kontakt:

Professor Klaus Butterbach-Bahl, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +45 93508238 eller mail: klaus.butterbach-bahl@agro.au.dk

Institutleder Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: +4540821659 eller mail: jeo@agro.au.dk

Institutleder Hans Brix, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Tlf. +4528992031 eller email: hans.brix@bio.au.dk