Aarhus Universitets segl

Mindre tab af kvælstof til vandmiljøet

Kvælstof er essentielt for landbrugets planteproduktion, men tab af kvælstof til havet øger væksten af mikroskopiske alger som bl.a. giver uklart vand og iltsvind i fjorde og kystnære områder. Både produktions- og miljømæssigt er det således af stor betydning, at kvælstof udnyttes bedst muligt med mindst mulige tab.

En reduktion i udledningen af kvælstof til havet har været i fokus siden den første Vandmiljøplan i 1987 – og er det fortsat. De nationale centre ved AU har leveret en lang række produkter i form af modeller og faglige vurderinger m.m., som er baseret på dels et solidt datagrundlag, dels på en bagvedliggende forskning. AU’s forskningsbaserede rådgivning har dækket hele kvælstofkredsløbet fra mark til vandmiljø og har dermed sikret en sammenhæng i rådgivningen. I det følgende gives eksempler på ”produkter”:

  • Ved DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er der gennemført en betydelig forskningsindsats, som har gjort det muligt at rådgive både myndigheder og landbruget om optimering af udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning fra stald og lager til markniveau. Sammen med et stærkt fokus på dyrkningsstrategier har det betydet, at kvælstof i både handels- og husdyrgødning i dag udnyttes langt bedre end tidligere.
  • Udviklingen i udledningen af kvælstof til havet følges med årlige målinger og beregnes og rapporteres af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. DCE har udviklet statistiske modeller til beregning af den kvælstofudledning til vandmiljøet, som vil betyde opfyldelse af målsætningen for det pågældende område. Der er herigennem opstillet et indsatsbehov for kvælstofreduktion for de enkelte vandområder, som er baseret på den bedst tilgængelige viden.
  • DCA og DCE har udarbejdet et virkemiddelkatalog, som beskriver anvendelse og effekt af omkring 30 forskellige virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen. Der er tale om virkemidler både på marken, i ”kanten af marken” (f.eks. vådområder) og i det marine miljø (f.eks. opdræt af muslinger).
  • Sammen med andre forskningsinstitutioner har DCE og DCA udviklet et nyt såkaldt Retentionskort, som viser, hvor meget kvælstof der naturligt fjernes fra rodzonen (dvs. lige under planternes rødder) og ud til vandmiljøet. Kortet er vigtigt for at kunne placere virkemidlerne på de arealer, hvor de har den største effekt i havet..

AU’s rådgivning vil kunne danne baggrund for en fortsat udvikling i dansk landbrug, som tilgodeser både produktion og miljø.