Aarhus Universitets segl

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA)

Aarhus Universitet yder forskningsbaseret myndighedsbetjening på en række områder inden for overvågning af natur og miljø, ikke mindst i det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). NOVANA er et datagrundlag, der indgår i statslig og kommunal miljøforvaltning og understøtter den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Overvågningsprogrammet stammer helt tilbage fra 1974 og er blevet udviklet siden til det nuværende program NOVANA 2017-21. 

Miljøstyrelsen har ansvaret for overvågningsprogrammet og for gennemførelsen af den konkrete overvågning. Overvågningen udføres enten af Miljøstyrelsen selv, af konsulenter, som styrelsen indgår aftaler med, eller i visse tilfælde af fagdatacentrene. Der findes aktuelt syv fagdatacentre:

Det Marine Fagdatacenter (DCE - Aarhus Universitet, Institut for Bioscience), som også varetager en del af den konkrete marine overvågning.

 • Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur (DCE - Aarhus Universitet, Institut for Bioscience), som også varetager en del af den konkrete fugleovervågning.
 • Fagdatacenter for Ferskvand (DCE - Aarhus Universitet, Institut for Bioscience)
 • Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer (DCE - Aarhus Universitet, Institut for Bioscience)
 • Fagdatacenter for Luftkvalitet (DCE - Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab), som varetager den samlede overvågning af luft i samarbejde med Københavns, Odense, Aalborg og Aarhus Kommune
 • Fagdatacenter for Grundvand (GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
 • Fagdatacenter for Punktkilder (Miljøstyrelsen Østjylland).

Væsentligste nye overvågningsopgaver, som er integreret i NOVANA, omfatter overvågning i medfør af havstrategidirektivet samt kortlægning af marine naturtyper og skovnaturtyper, som er omfattet af habitatdirektivet. Herudover er antallet af målestationer i delprogrammet for vandløb og overvågningen af stoftransport opjusteret for at leve op til hhv. vandrammedirektivets krav om overvågning af alle vandområder, og som led i opfølgningen på Fødevare- og landbrugspakken fra 2016.

På baggrund af de prioriterede behov tilrettelægger myndighederne og Aarhus Universitet den konkrete overvågning for perioden 2017-21 inden for nedenstående otte delprogrammer:

 • Delprogram for hav og fjord
 • Delprogram for sø
 • Delprogram for vandløb
 • Delprogram for stoftransport og landovervågning
 • Delprogram for punktkilder
 • Delprogram for grundvand
 • Delprogram for terrestriske naturtyper og arter
 • Delprogram for luft

De faglige rapporter om overvågningsresultaterne, som fagdatacentrene udarbejder inden for hvert delprogram, sammenfattes for hvert år af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samlerapporten, der oversendes til Folketinget. Efter behov laves endvidere temarapporter på udvalgte områder. Samlerapporten offentliggøres på DCE’s hjemmeside mens de underliggende faglige rapporter, knyttet til de enkelte delprogrammer og evt. temarapporter kan findes på hjemmesiden for den ansvarlige institution (DCE, GEUS, Miljøstyrelsen). Tidsplan for færdiggørelse, offentliggørelse og eventuel interessentinddragelse aftales hvert år med Miljøstyrelsen. Såfremt der inden offentliggørelse af samlerapporten skulle være forhold, der betinger offentlighedens kendskab til bestemte resultater fra delrapporterne, kan Aarhus Universitet offentliggøre disse.

De anvendte teknologier og metoder i overvågningsprogrammet udvikles løbende for at forbedre og effektivisere overvågningen, lige som forskerne ved Aarhus Universitet løbende udvikler mere nøjagtige metoder til at overvåge naturen. I forbindelse med udformningen af NOVANA 2017-2021 har Miljøstyrelsen vurderet og udvalgt en række metoder og nye teknologier i dialog med fagdatacentre og andre parter, som vil blive afprøvet og søgt videreudviklet inden for ét eller flere delprogrammer. Der er blandt andet fokus på jordobservationer fra satellit og droner samt på videreudvikling af eDNA-metoder.

Man kan finde de seneste udgaver af delrapporter og samlerapporter samt metoder og relaterede udgivelser fra hvert af fagdatacentrene her: http://dce.au.dk/overvaagning/fagdatacentre/

For yderligere oplysninger om NOVANA, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved chefkonsulent Susanne Boutrup sub@dce.au.dk, telefon: 8715 8794.